תקנון ועד ההורים
מהות וועד ההורים ותחומי פעילותו:
חוקי המדינה בנושא החינוך טרם הסדירו את מעמדם של וועדי ההורים במערכת החינוך באופן מלא. להורים המשמשים אפוטרופוסים של ילדיהם מוקנת הזכות והחובה לחינוכם ומתוקף חובה וזכות זו חשובה מעורבותם במסגרת החינוכית הן באופן אישי והן על-ידי מינוי נציגות הורים (וועד הורים) אשר תפעל ביחד עם מוסדות בית החינוך לקידום חינוך הילדים.
לשיתופם של ההורים יתרונות רבים בכל הנוגע להתנהלותו של בית הספר, תמיכה בהנהלתו וצוות ההוראה, חיזוק היחסים עם הרשות המקומית והענקת דוגמה אישית לתלמידים. משום כך, עד אשר יוסדר מעמדם של וועדי הורים או תתקבל הנחייה ממשרד החינוך או הרשות המקומית יפעל וועד ההורים בהתאם לתקנון זה 

תחומי פעולה עיקריים של ועד ההורים :

1. ועד ההורים מהווה את הנציגות הנבחרת של ההורים. וככזה הינו שותף למערכת החינוך ותפקידו לפעול לקידום חינוך,לטובתם ולרווחתם של התלמידים ולייצג את האינטרסים של כלל ההורים בפני מערכת החינוך.
2. ועד הורים מהווה צינור קשר שדרכו מוזרם מידע ממערכת החינוך אל ההורים ומן ההורים אל המערכת. תפקידי הועד בתחום זה – ריכוז מידע והפצתו. (דרכי הפצת המידע: הפצת הפרוטוקול מישיבות ועד ההורים להורים דרך אתר בית הספר).
3. שותף ואחראי לקביעת תשלומי ההורים ולגבייתם. 

תחומים שהם מחוץ לסמכותם של ועד הורים:

על מנת למנוע מצבי עימות מיותרים בין ועד ההורים לבין הגורמים השונים במערכת החינוך, נבהיר מהם התחומים שהם מחוץ לסמכותו של ועד ההורים ובמה אין הוועד עוסק:
1. ועד ההורים אינו מחליף בעלי תפקידים במערכת החינוך ואינו בא למלא את מקומם. ממילא, אין הועד עוסק בפיקוח מקצועי על עובדי החינוך, במינוייהם או בפיטוריהם.
2. אין ועד ההורים עוסק בנושאים אישיים הנוגעים לעובדי החינוך.
3. אין ועד ההורים רשאי להתערב בשיקולים מקצועיים של עובדי החינוך ובכלל זה ציונים הניתנים לתלמידים.
4. מקצועות ותוכניות הלימודים.

הרכב וועד ההורים ואופן בחירתו:

וועד ההורים יהיה מורכב בשאיפה באופן הבא:
יו"ר וועד ההורים- נבחר ע"י הוועד.
נציגי ההורים הנבחרים מהשכבות (לפחות 6 נציגי שכבות*), נציג הריכוז החברתי, נציג המורים, מנהלי בית החינוך. באחריות רכזי השכבות בעזרת המחנכים לאפשר את בחירת ההורה שישמש כנציג השכבה בשיחות ההורים הכיתתיות. באחריות מנהל ביה"ס למנות את נציג המחנכים ונציג הריכוז החברתי.
*במידה ויהיה ביקוש של הורים לחברות בוועד ההורים ניתן יהיה להגדיר נציג לכל כיתה.
לנציגות הורים שכבתית לא יוכלו להיבחר מי שילדיהם אינם לומדים בבית הספר.

1. ועד ההורים יתכנס בתחילת שנת הלימודים, לאחר שיחות ההורים ובחירת נציגים, לצורך בחירת היו"ר, גזבר הועד וכן חברי ועדות שונות אם יוקמו.
2. הזמנות לכינוס הראשון תשלחנה על ידי הנהלת בית הספר. באחריות יו"ר הוועד היוצא לוודא משלוח הזמנות לכל הנציגים.
3. בהזמנות יצוין סדר יום מפורט לכינוס.
4. הסעיף הראשון בישיבת הוועד הראשונה יהיה בחירת יו"ר הוועד. הסעיף ינוהל באופן הבא:
א) הבחירה לתפקיד היו"ר ו/או הגזבר תעשה בדרך של הצעת מועמדים, ולאחר שכל מועמד הציג את עצמו.
ב) כל חבר ועד רשאי להציג מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או הגזבר.
ג) בחירת היו"ר והגזבר תעשה בהצבעה (גלויה או חשאית) של חברי הועד.

5. כהונת היו"ר:
א) יו"ר הוועד לא יכהן יותר משתי תקופות רצופות בוועד המוסדי. אלא אם כן ייבחר ברוב של 66% מכלל חברי הוועד.
ב) הוועד רשאי להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריו יו"ר חדש
בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
1. הנושא עומד על סדר יום הישיבה.
2. 75% מחברי הוועד השתתפו בישיבה.
3. 60% מבין המשתתפים הצביעו בעד החלפתו.
ג) היו"ר רשאי להתפטר מתפקידו בתנאי שיודיע לחברי הוועד על כוונתו לעשות כן לפחות 14 יום מראש, בהודעה בכתב לכל חברי הוועד. היו"ר המתפטר ידאג שעד מועד פקיעת כהונתו תקבע ישיבה לבחירת יו"ר חדש.

6. תפקידי היו"ר:
א) קביעת סדר היום לישבות הוועד בשיתוף מנהל בית החינוך.
ב) ניהול ישיבת הוועד.
ג) ייצוג וועד ההורים מול מערכת החינוך ומוסדות ביה"ס.
ד) אחראי לפרסום פרוטוקולי הישיבות של וועד ההורים וכן החלטות והמלצות שהתקבלו בישיבות אלו.

7. גיזבר הוועד:
א) גזבר הועד ינהל אחת לרבעון עם מנהלן בית החינוך דו"ח הוצאות הכנסות ותשלומי הורים.
ב) כל הוצאה תהיה מחוייבת בטופס הוצאה בחתימת יו"ר ועד ההורים ו/או גיזבר הועד, ומנהל בית החינוך.
ג) הוצאה או החלטה במקרים דחופים יתקבלו לאחר התיעצות טלפונית עם חברי הועד, האישור במקרים אלו יהיה של יו"ר הועד ומנהל בית החינוך. וועד ההורים מוסמך לשנות את התקנון בהחלטה של 2/3 מבין כלל חברי הוועד. במידה שהנוכחות אינה מאפשרת לדון בשינוי בתקנון, תקבע ישיבה נוספת. הישיבה
הנוספת תקבע בין 7 ל –14 יום ממועד הישיבה הראשונה ובה 2/3 מבין הנוכחים יהיו מוסמכים לשנות את התקנון.

ישיבות הוועד וקבלת החלטות:

1. במהלך תקופת פעילות הוועד תתקיימנה ישיבות לפחות אחת לחודשיים.
2. חברי הוועד יקבלו הודעה בכתב 14 ימים מראש קודם לכינוס הישיבה בה יפורטו הנושאים שעל סדר היום וחומר רקע לישיבה.
3 חמישים אחוז מחברי הוועד רשאים לדרוש, ובכתב – מלווה בחתימות, כינוס ישיבת ועד מיוחדת והיו"ר חייב לזמנה בתוך 14 יום.
4. כל חבר ועד רשאי לבקש מהיו"ר להכניס נושא לרשימת נושאים שיידונו בישיבת הוועד הקרוב, ובלבד שעשה כן לפחות 4 ימים קודם למועד כינוס הישיבה. היו"ר מחויב לשלב את הנושא המבוקש תוך שתי ישיבות לאחר הבקשה. (או בישיבה הקרובה או בבאה אחריה)
5. ההצבעה על ההחלטות בישיבות הוועד תהינה פומביות, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 20% לפחות מהמשתתפים.
6. החלטות הוועד תתקבלנה ברובדעות, הן תובאנה לידיעת ציבור ההורים בבית החינוך והן תחייבנה את הורי תלמידי בית החינוך.

תפקידים עקרוניים של הוועד:

1) הוועד מחוייב להביא לאישור הצעת פרוט תשלומי הורים לשנת הלימודים הבאה. זו תפורסם בחודש מרץ לקראת שנת הלימודים הבאה.
2) גביית תשלומי ההורים תעשה בחודשים יולי-אוגוסט עד תחילת שנה"ל.
3) הוועד ידון עם מנהל בית החינוך על תוכנית העבודה של הנהלת בית החינוך ועל אופן רתימת כלל ההורים לסיוע בהגשמתה.
4) הוועד ישמש כשופר לקולם של הורים בפני מנהל בית החינוך, בפניות בנושאים שונים.
5) הוועד ייבחן את הדרכים בהם יכולים הוועד או ההורים עצמם לסייע ולהשפיע על שיפור החינוך וההוראה בבית החינוך, לקרב בין התפיסות הערכיות והחינוכיות של הבית ושל בית החינוך וככלל לתווך בין מטרות ההורים למטרות בית החינוך.
6) הוועד יפעל לגיבוש וטיפוח קהילת בית החינוך.
7) יאפשר העלאת יוזמות ורעיונות לקידום ופיתוח בית החינוך.
8) יהיה שותף לפרסום ושיווק בית החינוך לטובת קליטת התלמידים.