חזון התקשוב 

תקנון- "בית חינוך אופק"- תשע"ט

הנהלים המפורטים להלן – מטרתם ליצור שיתוף פעולה ואמון הדדי בין מבוגרים לתלמידים תוך יצירת  אווירה חינוכית נעימה ומכבדת.

כללי בטחון ובטיחות

o       יציאה משטח בית- הספר-  חל איסור על יציאה משטח בית הספר. כל יציאה מחייבת קבלת אישור ממחנך הכיתה  או רכז/ת השכבה. עד שעה 12:00 השער סגור. משעה 12:00 מותרת יציאה לארוחת צהריים בקיבוץ עברון.

o       שכבת יב' זכאית לכרטיס תלמיד המאפשר יציאה חופשית באישור הורים וידוע מחנכת.

o       יש להקפיד על כללי הבטיחות  בשיעורי חינוך גופני, במעבדות, בסיורים ובטיולים, כפי שיימסרו על ידי האחראים.

o       נסיעה אל בית הספר וממנו  יש להקפיד לשבת במקומות,  להישמע לכל הוראות והנחיות הנהג, ולאפשר לו לבצע עבודתו בשקט ובביטחה.

 

משמעת והתנהגות

o       המנעות מאלימות- זכות החניכים והמבוגרים לביטחון מפני אלימות. בית החינוך מטפח סביבה בטוחה, ועל כן מתייחס בחומרה רבה לכל גילוי של  אלימות פיזית או מילולית  בכל פעילויות בית החינוך.

o       כל התנהגות אלימה תוביל לעצירה מיידית. תגובה תינתן ע"י הצוות החינוכי תוך יידוע המנהל/ת.

o       מקרים חריגים יועברו לטיפול ההנהלה, ולפי שיקול דעתה, יועברו לטיפול של גורמי חוץ.

o       עישון ושתיית משקאות חריפים  אסורה בכל שעות הלימודים   ובכל הפעילויות  הבית ספריות, התגובה לעישון או שתיה תהיה השעייה מבית הספר.

התנהגות בשיעורים                                                               

על החניך להתנהג כיאות במהלך השיעורים לשם יצירת אווירה לימודית חיובית.

א. במקרה של הפרעה למהלך השיעור יכול המורה להוציא חניך מהכיתה ל- 5  דקות.

בהפרעה שנייה יש לדווח למחנך הכיתה ולערוך שיחה עם התלמיד .

הרחקות חוזרות ונשנות מחייבת את המורה ליידע את ההורים בתאום עם המחנכת.

ב. היעדרות לא מוצדקת משיעור- תדווח למחנך, שיידע את ההורים , לאחר היעדרויות בלתי מוצדקות חוזרות ונשנות יוזמנו ההורים לשיחה.

ג. איחורים - כל איחור לכיתה יירשם על ידי המורה במשו"ב. תלמיד מאחר יורשה להיכנס לשיעור. איחורים חוזרים יתבטאו בציון התיפקוד הלימודי בתעודה.

ד. טלפון סלולרי- במהלך השיעורים על המכשיר להיות כבוי/מושתק בתוך תיקו של התלמיד.

מורים רשאים לקחת טלפון שנעשה בו שימוש בזמן השיעור ולהחזירו בתום יום הלימודים.

חל איסור מוחלט להשתמש במצלמות מכשירי הטלפון הניידים בשטח  ביה"ס, ללא קבלת הסכמה מהמצולם – תלמיד או מבוגר – וכנ"ל גם לגבי פרסום התמונות.

שמירה על רכוש בית – החינוך והסביבה

o       זכות החניכים  ללמוד בסביבה נעימה ונקיה. ניקיון הכתות הוא באחריות תורני הכתה בתחילת כל שיעור . שיעורים יתקיימו רק בכיתות נקיות.

o       יש לשמור על הניקיון ברחבי בית החינוך, בגן הנוי  ובמגרשים.

o       תורנויות ניקיון בסביבות המכלולים יתקיימו באחריות רכזי השכבות המחנכים והתלמידים.

o       כולנו מחויבים לשמור על שלמות הרכוש- חניך שיגרום נזק לרכוש בית הספר או לרכוש הזולת יישא באחריות לכך. בית הספר יחייב את החניך ואת הוריו לתקן/לשלם את ערך הנזק.

ספרי לימוד:

ספרי  לימוד  וקריאה מושאלים ע"י  ספריית בית החינוך .

o       ספרי הלימוד יחולקו לכל חניך/ה באופן אישי בתחילת שנה"ל.

o       הספרים הינם רכוש ביה"ס והחניכים מחוייבים בשמירה על החזרתם במצב תקין: אסורה כתיבה או פגיעה כלשהי בספרי הלימוד.

o       כל חניך/ה מחוייב בהחזר של כל ספרי הלימוד עד ה-18/6 או כל תאריך סמוך אחר שיקבע ע"י הספרניות.

o       כל תלמידי נדרש להפקיד (לפני תחילת שנת הלימודים) דמי פקדון, שיוחזר עם החזרת כל ספרי הלימוד.

o       תלמידים שלא יחזירו את ספרי הלימוד בתאריך שנקבע יחוייבו באופן ישיר דרך הנה"ח של הישוב או בפדיון דמי הפקדון.

 

תלבושת והופעה

קוד לבוש

א. חולצות T בקיץ ללא גופיות, חולצת בטן או מחשופים.

 ב. חל  איסור ללכת יחף בשטח בית הספר.

 

סדרי נוכחות כלליים

על החניך חלה חובת נוכחות מלאה במהלך כל ימי הלימוד במשך השנה, בכל השיעורים הנלמדים על פי  המערכת ובכל הפעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו.

יציאה לחופשה בזמן הלימודים- אסורה עפ"י חוזר מנכ"ל של משרה"ח.

 

הערכת התלמיד והישגיו 

בפתיחת שנת הלימודים יודיע המורה לתלמידיו מהן דרישותיו במקצוע אותו הוא מלמד ומהם הקריטריונים לפיהם הוא מעריך את הישגיו של התלמיד בלימודים.

מבחן - התלמיד יקבל מידע מדוייק לפחות שבוע מראש לגבי חומר המבחן, תוכנו ומבנהו.

מבחן יינתן רק לאחר הודעה מוקדמת בלוח המבחנים. לוח המבחנים יפורסם בתחילת כל מחצית לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע, ולא יערך יותר ממבחן אחד ביום.

בוחן -    בוחן לא יארך יותר מ-20 דקות. המורה לא חייב להודיע על קיומו על כל מורה להחזיר מבחנים   

              ובחנים תוך שבועיים.

משו"ב-  מערכת המשו"ב פתוחה לתלמידים ולהורים- המערכת מאפשרת צפייה בתיפקוד ובהישגים.

על המורה למלא בכל שבוע את התפקוד הלימודי של כל כיתה ותלמיד.

 

תחום החינוך החברתי

השתתפות בטיול- השתתפות בטיולים היא זכות. במהלך הטיול חלה חובת שמירה על נורמות ההתנהגות כנהוג בבית החינוך.

במקרים מיוחדים בהם קיים חשש , כי יציאת חניך לטיול עלולה לסכן אותו או את זולתו, רשאי מנהל ביה"ס לשקול את התניית היציאה לטיול בליווי של  אחד ההורים או של מבוגר אחר המוסכם ע"י ביה"ס.

השתתפות בערבי תרבות:

במסגרת הפעילות החברתית מתקיימים בבית החינוך פעילויות במהלך יום הלימודים ובשעות שלאחריו (ערבי תרבות, פעילויות ספורט וכו') . כללי ההתנהגות בכל הפעילויות החברתיות, זהים לכללים הנהוגים במהלך יום לימודים בבית החינוך.

פעולות תנועת נוער:

במסגרת בית החינוך קיימת האפשרות להשתתף באופן וולנטרי בפעילות של תנועת הנוער.

כללי ההתנהגות בזמן פעילות התנועה זהים לכללים הנהוגים בבית החינוך, בכפוף להוראות המדריכים הנמצאים בשטח.

מחוייבות אישית  ותרומה:

כל חניך נדרש למלא את חובת המחוייבות האישית מכיתה ח'- י"א.

בכיתות ח'- ט': המחויבות האישית מתקיימת במסגרת העבודה בבית החינוך בהיקף של שליש שנה לכל חניך.

בכיתות י'- י"א: החובה היא 120 שעות במסגרות שונות: בתוך בית החינוך ומחוצה לו. ההשתתפות היא תנאי לקבלת תעודת 12 שנות לימוד, 60 ש' נוספות נעשות במסגרת הפעילויות הבית ספריות.

יציאה לאירועים וייצוג ביה"ס :

כל חניך/ה היוצאים לאירוע מטעם ביה"ס מחוייבים להישמע להוראות המבוגרים המלווים ולהתנהג על פי כללי ההתנהגות המקובלים בבית החינוך.

 

נוהל עבודה עם שעון נוכחות לכלל צוות המורים והעובדים

החתמת שעון הנוכחות באמצעות הטלפון הינה חובה לכלל צוות העובדים והמורים, החל מתחילת שנת הלימודים.

המורים והעובדים יחתימו את שעון הנוכחות באמצעות הטלפון בכל יום עבודה.

 

 

 

בברכת שנת לימודים פורייה!